Скликання загальних зборів акціонерів ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» 22.04.2016

Публічне акціонерне товариство комерційний банк «ЄВРОБАНК» (місцезнаходження 01032, м. Київ, бульвар Т.Шевченка, будинок 35) (далі – Товариство)

повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів 22 квітня 2016 року об 11:00 годині в приміщенні Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ЄВРОБАНК» за адресою: Україна, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 35, третій поверх, конференц-зал.

Реєстрація акціонерів почнеться о 10 годині 00 хвилин 22 квітня 2016 р. і закінчиться за 15 хвилин до початку Загальних зборів акціонерів. Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, представники акціонерів - паспорт або документ, що посвідчує особу, та доручення (довіреність) на передачу їм права участі у загальних зборах акціонерів, оформлене згідно з чинним законодавством України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, формується станом на 24-00 «18» квітня 2016 року згідно із законодавством України про національну депозитарну систему та про акціонерні товариства.

Перелік питань, що виносяться на голосування Загальних зборів акціонерів:

  • 1. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів. Обрання Голови та секретаря зборів. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
  • 2. Затвердження річного звіту ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» за 2015 рік.
  • 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради, звіту Правління за 2015 рік.
  • 4. Про затвердження аудиторського звіту зовнішнього аудитора.
  • 5. Про розподіл прибутку за 2015 рік, в тому числі виконання законодавчих вимог щодо здійснення обов’язкових відрахувань до резервного фонду.
  • 6. Прийняття рішення про виплату дивідендів.
  • 7. Про надання повноважень Голові Правління Товариства.

З матеріалами з питань порядку денного, а також з документами, необхідними для ознайомлення для прийняття рішень відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», можна ознайомитися за місцезнаходженням ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 35, другий поверх у робочі дні з 9-00 до 18-00. Телефон для довідок: (044) 585-05-33. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів – Голова Правління Товариства Кобзев Олег Миколайович.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік (тис. грн.).

Найменування показника  період 
звітний  попередній 
Усього активів   1 782 891 1 438 143
Основні засоби   85 976 87 820
Довгострокові фінансові інвестиції   - -
Запаси  26 31
Сумарна дебіторська заборгованість   165 840 126 153
Грошові кошти та їх еквіваленти  199 581 191 933
Нерозподілений прибуток  2 531 2 143
Власний капітал  131 849 134 711
Статутний капітал  126 670 126 670
Довгострокові зобов'язання  89 260 192 101
Поточні зобов'язання  1 561 782 1 111 330
Чистий прибуток (збиток)  427 760
Середньорічна кількість акцій (шт.)  126 670 000 126 670 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду  - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  168 172